• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một