auroradream

Tán Tu là chân ái
Birthday
Tháng Mười Một 7
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Diệp Bất Tu

Signature

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Followers