Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả